top of page

Vårt klima- og miljøbidrag

AtB jobber aktivt for å bidra til mer klima- og miljøvennlige transportløsninger i regionen. AtB legger til rette for et bredt mobilitetstilbud som gjør det enklere for flere å la bilen stå og heller reise kollektivt.  

 

Dette bidrar til å redusere materialforbruket og utslippene av klimagasser, og fører til positive lokale miljøeffekter som mindre kø, støy og støv. 

 

AtB stiller også strenge krav til bruk av transportmateriell i anbudsprosesser, hvor bærekraftig teknologi og lavt energiforbruk er viktige parametere. Dette bidrar til å redusere klimautslipp og miljøbelastning.

 

I tillegg til miljøvennlige transportmiddel er det viktigste bidraget å legge til rette for at flere kan reise kollektivt. 

Fortsatt diesel-utfordringer, men økt hybridisering på ferger 

Selv om AtB har gjort mange positive tiltak for å bidra til et bærekraftig Trøndelag, har det også vært noen utfordringer. En politisk beslutning om å avslutte bruk av biodiesel i Trondheimsområdet førte til en reduksjon i fornybarandelen. Det har derfor vist seg vanskelig å få ned det samlede utslippet av CO2 for buss, båt og ferge i 2022.

Fergesambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset er betjent av hybridelektriske ferger som har fått større batteripakker for å øke den elektriske rekkevidden. Siden oppstart har hybridiseringsgraden økt fra år til år, og i 2022 er dette endret til 91,2 prosent for Brekstad – Valset og 68,9 prosent for Flakk – Rørvik. De øvrige båtsambandene i fylket benytter fortsatt fossilt drivstoff, og det er ikke gjort vesentlige endringer i tilbudet eller benyttede fartøy fra 2020 til 2021. 

 

Nye sjøkontrakter vil bidra vesentlig 

Samtidig ble det høsten 2022 inngått nye kontrakter på Sjøkontrakter 2024, som gir betydelige reduksjoner i klimautslipp fra 2024. Det er i tillegg lagt inn en klimabonus i kontraktene. Varighet på kontrakten på enkelte samband avhenger av hvorvidt operatør har en 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp. 

 

AtB er en viktig bidragsyter for å nå Trøndelag fylkeskommunes mål om mer klima- og miljøvennlige transportløsninger. AtB jobber for å tilby et bredt mobilitetstilbud, stiller strenge krav til transportmateriell og jobber for å øke den elektriske rekkevidden på ferger. Alt dette bidrar til å redusere materialforbruket og utslippene av klimagasser, og fører til positive lokale miljøeffekter. 

bottom of page