top of page

Dette er AtB 
Ansvarlig, involverende og fremtidsrettet

AtB er mobilitetsselskapet i Trøndelag som organiserer og har ansvar for tilbudet med buss, trikk, fleksibel transport, hurtigbåt og ferge, og individuelt tilrettelagt skoleskyss med drosje. Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og finansieres av fylkeskommunen, Miljøpakken og kundene, gjennom billettinntekter og tilskudd. 

 

AtB jobber med å utvikle et framtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud som inkluderer andre mobilitetsformer som bildeling og elsparkesykler. 

 

AtBs mål og strategier for kollektivtrafikken i Trøndelag er basert på nasjonale og regionale mål som er satt av Trøndelag fylkeskommune. 

 

Balansert utvikling – AtB skal sikre et variert transporttilbud som passer til behovene og rammebetingelsene i hele fylket.
 

Klima og miljø – AtB skal ta en ledende rolle i utviklingen av transportløsninger som er mer miljøvennlige og som bidrar til å oppnå eierens klimamål.
 

Tjenestekvalitet – AtB skal jobbe effektivt og tilby god service innenfor de rammene som er gitt av eier.

 

 

AtB blir stilt krav til og stiller selv krav

Målet er å legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster, og å bidra til å oppnå nullvekstmålet i byvekstavtalen for Miljøpakkeområdet (Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal).

 

For å oppnå nullvekstmålet i persontransporten i og rundt de store byene, har Trøndelag fylkeskommune inngått en byvekstavtale med Trondheim, Melhus, Malvik, og Stjørdal kommune for perioden 2019-2029. Dette innebærer at økt kollektivtransport, sykling og gange skal tas i bruk istedenfor økt privatbilisme for å håndtere vekst i persontransporten.

 

AtB har et viktig samfunnsansvar som innebærer å tilby et godt kollektivtilbud for innbyggerne i Trøndelag fylke innenfor gitte økonomiske rammer. Dette innebærer blant annet å sørge for at transporten er tilgjengelig og pålitelig, samt å redusere utslippene fra transportsektoren.

 

For å oppfylle dette ansvaret, gjør AtB flere tiltak, som blant annet å kreve moderne og miljøvennlige busser og båter, og selv utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og tilgjengelig kollektivtransport. Selskapet jobber også tett med lokale myndigheter og andre aktører for å forbedre transportinfrastrukturen og fremme bærekraftige transportløsninger.

 

På denne måten bidrar AtB til å forbedre livskvaliteten for innbyggerne i Trøndelag, samtidig som selskapet tar hensyn til miljøet og fremtiden.

 

Ansvarlig, involverende og fremtidsrettet

AtB er en en sterk merkevare med stor betydning for befolkningen i Trøndelag. For kunden er det enden av reisen som er målet. Det er her, på arbeidsplassen, skolen, teateret eller i skiløypa at mulighetene og historiene skapes.

 

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører tjenestene våre på. Vi skal etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. AtB omsatte for omtrent 2,4 mrd. kroner i 2022, en økning på 3,7 prosent fra fjoråret. Vi har 99,25 årsverk i tillegg til 11 tidligere outsourcede årsverk ved utgangen av 2022. Totalt blir det 106,25 årsverk.

bottom of page